X

Composición e funcións

Composición actual:

A Xunta Directiva actual está formada por cinco persoas: un presidente, un vicepresidente, unha tesoureira, un secretario e unha vogal.

As persoas con cargo na CMAT son: Santiago Toba Campaña, alcalde de Muxía, é o presidente da asociación; José Manuel López Varela, alcalde da Laracha, ocupa o cargo de vicepresidente; Sandra Ínsua Rial, alcaldesa de Camariñas, é a tesoureira da CMAT; Pablo Canosa Quintáns, presidente da APTCM, é o secretario; e Silvia Bouzas, secretaria de APTCM xunto con José Luis Pérez Añón (alcalde de Laxe) e Xosé Luis García Carballido (alcalde de Ponteceso) son os vogais.

 

Funcións:

As principais funcións da CMAT, de acordo cos seus Estatutos son:

 • Promocionar o destino turístico Costa da Morte
 • Mellorar a calidade e a innovación permanentemente en servizos e produtos turísticos, desenvolvéndoos con criterios de sostibilidade.
 • Consolidar e ampliar a oferta cara aos segmentos con maior potencial de crecemento do turismo para afrontar con éxito o desenvolvemento global do sector da comarca.
 • Fortalecer e ampliar a oferta turística da Costa da Morte para afrontar con garantías os retos e oportunidades dos segmentos turísticos consolidados.
 • Contribuír ao desenvolvemento económico e social na súa zona de actuación, facilitando unha estrutura de concertación, cooperación, asesoramento e apoio directo que lle permita.
 • Recadar a colaboración dos poderes públicos, suscitar a materialización e proxectos de desenvolvemento turístico no marco das convocatorias de ámbito autonómico, estatal e da Unión Europea.
 • Participar naquelas iniciativas e programas locais, autonómicos, estatais ou comunitarios que se convoquen que poidan ser de interese para a asociación

.

Actividades:

Para o cumprimento dos obxectivos da CMAT,  realízanse, entre outras, as seguintes actividades:

 • Edición de catálogos e material promocional en varios idiomas.
 • Promoción entre tour-operadores para dar a coñecer a oferta existente no destino turístico a través do reparto de material promocional e “Fam-Trips”
 • Asistir a feiras turísticas estatais e internacionais.
 • Garantir a presenza en medios a través da inserción de anuncios en medios de comunicación de masas e publicacións especializadas estatais e internacionais.
 • Invitar a xornalistas especializados e outros prescritores de repercusión mediática.
 • Completar a información recollida na páxina web.
 • Promover unha oferta de calidade en aloxamentos e restauración a través da formación do empresariado (calidade, Internet, etc.).
 • Poñer en marcha e incentivar a creación de paquetes turísticos multiempresa.
 • Promover unha oferta diversa a través do apoio á creación de empresas turísticas.
 • Mellorar a cualificación do persoal e promover o emprego estable no sector turístico.
 • Concienciar a poboación comarcal sobre a importancia do turismo na Costa da Morte.
 • Desenvolver unha actividade turística con criterios de sustentabilidade e respecto ao medio ambiente.
 • Ampliar o número de visitantes da Costa da Morte grazas ao turismo provinte doutras áreas de Galicia.
 • Desenvolver as posibilidades do turismo mariñeiro, natural e cultural.
 • Potenciar Costa da Morte como destino de “city breaks”(visita de fin de semana).
 • Promover o desenvolvemento doutros segmentos (turismo de aventura, familiar, etc).
 • Fortalecemento e posta en valor da oferta patrimonial e cultural da Costa da Morte.
 • Ampliar e diversificar a oferta cultural baseada no patrimonio inmaterial.

 

 

 • Consurso Costa da Morte
 • Instagram
 • Guía Turística